Perancangan Tahunan

Tarikh Program/ Aktiviti Kumpulan Sasaran & Bil. Peserta Tempat Pengerusi/ Perasmi
 16 Februari 2021  Kursus Pendedahan SKPMg2 16 orang pensyarah JIP dan 117 orang pelajar PISMP Semester 8   IPGKDA (Google Meet) Saifudin Azam Shah bin Ahmad / Ketua Jabatan 
10-11 Mac 2021 Bengkel Pemantapan e-Pembelajaran 16 orang pensyarah JIP BTPN Langkawi Ooi Siew Tin / Ketua Jabatan
18-20 Oktober 2021 Bengkel Penulisan Penerbitan 16 orang Pensyarah JIP

BTPN Pulau Pinang

Che Mas binti Saud / Ketua Jabatan

PROFIL PENSYARAH 

Foto      Nama Jawatan Kelulusan Akademik / ikhtisas Bidang Kepakaran
  Dr. Hjh Azizah binti Sarkowi Ketua
Jabatan

Ijazah Kedoktoran (Pendidikan)Ijazah

Sarjana Sains (Teknologi
Maklumat)

Ijazah Sarjana Muda TeknologiMaklumat (Kepujian)

Diploma Pendidikan (Teknologi
Maklumat)

Pentaksiran Dalam
Pendidikan

Penilaian dan
Pengukuran dalam
Pendidikan

   Dr. Mahaya binti Salleh  Ketua Unit

Ijazah Kedoktoran (Psikometrik dan Penilaian Pendidikan)

Ijazah Sarjana Pendidikan
(Psikometrik dan Penialaian Pendidikan)

Ijazah Sarjana Muda
Komunikasi Massa (Kepujian)

Diploma Pendidikan (Bahasa Melayu / Geografi)

Diploma Sebaran Am Setaraf Ijazah Sarjana Muda

Pentaksiran Dalam
Pendidikan

Penilaian dan
Pengukuran dalam
Pendidikan
  Dr. Mashira binti Yahaya Ketua Unit /
Pensyarah
Cemerlang

Ijazah Kedoktoran (Psikologi
Pendidikan)

Ijazah Sarjana Sains
Pengurusan Pendidikan

Bachelor of Economic (Public
Administration)

Psikologi Pendidikan
  Dr. Zakaria bin Mohd Arif Ketua Unit

Ijazah Kedoktoran (Pendidikan)

Ijazah Sarjana Sains Psikologi
Pendidikan

Ijazah Sarjana Muda
Pentadbiran Perniagaan

Diploma Pendidikan Akaun /
Perdagangan

Diploma Pengajian Al Quran

Psikologi Pendidikan
  Suhailah binti Shariff Ketua Unit

Ijazah Sarjana Sains
(Pengurusan Pendidikan)

Ijazah Sarjana Muda
Kemanusian dan Pendidikan
dengan Kepujian

Pedagogi
  Mohd Yusri bin Mohamad Noor Setiausaha

Ijazah Sarjana Pendidikan
(Pengurusan Pendidikan)

Ijazah Sarjana Muda
Pendidikan Bimbingan dan
Kaunseling.

Pentaksiran dalam
Pendidikan.

Psikologi Pendidikan

 Dr. Ahmad Sobri Shuib  Pensyarah Akademik

 Doktor Falsafah Ph.D (UM) Perkembangan Kurikulum

Ijazah Sarjana Pendidikan (UM) Perkembangan Kurikulum 

Ijazah Sarjana Muda Hons (USM) Kesusasteraan / Sejarah

Sijil Perguruan Asas (MP Sri Pinang, PP)

Kurikulum & Pengajaran

Kurikulum Masa Depan

Kurikulum dan Teknologi

Kajian Masa Depan 

Pedagogi & Psikologi

  Che Mas binti Saud Pensyarah Akademik

Ijazah Sarjana Sains
(Pengurusan Pendidikan)

Ijazah Sarjana Muda Sains
Kemasyarakatan Antropologi/
Sosiologi

Sijil Perguruan Asas

Pedagogi

Sosiologi

  Baskaran a/l Subramaniam Pensyarah
Akademik

Ijazah Sarjana Sains
(Pengurusan)

Ijazah Sarjana Muda Dengan
Kepujian (Sejarah)

Diploma Pendidikan Sejarah

Psikologi Pendidikan

  Saifudin Azam Shah bin Ahmad Pensyarah
Akademik

Ijazah Sarjana Sains
(Pengurusan Pendidikan)

Ijazah Sarjana Muda Dengan
Kepujian (Pengurusan
Perniagaan)

Sijil Perguruan Asas

Pedagogi

Psikologi dan Ilmu
Pendidikan

Pembinaan Modul
Integriti

Pembinaan Standart
BPG/KPM

Koloborasi dan
Bimbingan Inovasi
dalam Pendidikan

  Zakirah Imana Ho binti Abdullah

Pensyarah

Akademik

Ijazah Sarjana Pentadbiran
Perniagaan (MBA)

Ijazah Sarjana Muda
Pentadbiran Perniagaan (BBA)

Diploma Pendidikan
(Perdagangan / Geografi)

Pedagogi

Unit Beruniform

  Ooi Siew Tin

Pensyarah


Akademik

Ijazah Sarjana Sains (Pengurusan Pendidikan)

Ijazah Sarjana Muda
Kesusasteraan Geografi

Sijil Perguruan TESL

Asas Kepimpinan

Geografi

  Asbullah bin Basri

Pensyarah
Akademik

Ijazah Sarjana Kepimpinan
Pedagogi

Ijazah Sarjana Muda
Pendidikan Matematik

Sijil Perguruan Pendidikan
Matematik

Pedagogi
  Rohana binti Osman

Pensyarah Akademik

 

Ijazah Sarjana Kesusasteraan
Melayu

Ijazah Sarjana Muda Sejarah
(Kepujian)

Kursus Perguruan Asas tiga
Tahun (Teaching English as a
Second Launguage)

Perkembangan
Kanak-kanak
  Dr Nazri bin Halim

Pensyarah
Akademik

Ijazah Kedoktoran (Psikologi
Pendidikan)

Ijazah Sarjana Sains
Pengurusan Pendidikan
(Psikologi Pendidikan)

Ijazah Sarjana Muda Pengajian
Melayu

Psikologi Pendidikan
  Furiza binti Yahya

Guru Prasekolah

Ijazah Sarjana Psikologi
Pendidikan

Ijazah Sarjana Muda
Prasekolah

Diploma Pendidikan Prasekolah

Prasekolah

PENGENALAN

Perubahan struktur baharu di peringkat IPGM telah meletakkan Jabatan llmu Pendidikan di bawah Pusat Kecemerlangan Akademik dan secara spesifiknya berada di bawah Jabatan Pendidikan Holistik. Jabatan llmu Pendidikan merupakan jabatan yang mengendalikan kursus pengajian profesional bagi semua program pengajian yang ditawarkan di IPG Kampus Darulaman. Kursus yang ditawarkan meliputi tujuh kursus di peringkat Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan, lima kursus di peringkat Program Diploma Perguruan pascaijazah dan satu kursus di peringkat Persediaan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan. Selain itu, jabatan ini turut dipertanggungjawabkan mentadbir urus prasekolah IPG Kampus Darulaman. Visi Jabatan llmu Pendidikan adalah untuk melahirkan guru yang dapat menguasai ilmu pengetahuan, kemahiran dan ketrampilan profesionalisme keguruan yang terbaik dan berdaya saing. Jabatan ini juga berusaha untuk merealisasikan misi untuk memberi pendidikan pengajian profesional yang berkualiti serta menepati keperluan transformasi pendidikan negara ke arah era Revolusi Industri 4.0. Justeru, pelbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran akan menjurus kepada pembelajaran bermakna melalui reka bentuk model pengajaran pensyarah dan model pembelajaran pelajar. Model-model ini mampu memandu pensyarah dan pelajar untuk melaksanakan elemen 6C iaitu komunikasi, kreativiti, pemikiran kritis, kolaboratif, kewarganegaraan dan sahsiah serta diikuti oleh unsur pemanfaatan digital bagi setiap elemen. Hal ini untuk memastikan kursus-kursus yang ditawarkan kekal relevan dengan perkembangan transformasi pendidikan semasa. Pensyarah-pensyarah di jabatan ini juga turut bergiat aktif dalam penyelidikan dan pembentangan kertas kerja serta penerbitan artikel jumal di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Selain itu, kumpulan inovasi jabatan ini turut mendapat pelbagai pengiktirafan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Usaha mewujudkan jaringan dengan sekolah serta agensi luar turut giat dijalankan supaya IPG khususnya kursus llmu Pendidikan kekal relevan.

 

Fungsi Jabatan

  • Melaksanakan pelan strategik jabatan selari dengan Pelan Pembangunan Pendidikan 2013 - 2025, Pelan Transformasi Institut Pendidikan Guru 2016 - 2015 dan Pelan Strategik IPG KDA 2020 – 2022.
  • Meningkatkan profesionalisme pensyarah di Jabatan llmu Pendidikan dalam pelbagai bidang kepakaran, antaranya falsafah pendidikan, pedagogi, pentaksiran, psikologi pendidikan, dan kepimpinan instruksional melalui penyelidikan, penerbitan dan inovasi.
  • Melahirkan modal insan guru yang kompeten dalam mempraktikkan pelbagai disiplin ilmu pendidikan selari dengan transformasi pendidikan negara.
  • Melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan bagi memenuhi Hasil Pembelajaran Kursus dan Objektif Pendidikan Program bagi kursus-kursus pengajian profesional yang dikendalikan oleh jabatan ini.
  • Membudayakan perkongsian amalan melalui komuniti pembelajaran profesional (PLC) untuk memastikan perkembangan profesionalisme pensyarah seiring dengan transformasi pendidikan pada abad ke-21.
  • Mengurus pelaksanaan Prasekolah IPG Kampus Darulaman yang merupakan sebuah prasekolah Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) sebagai sebuah teaching school IPGKDA