PERANCANGAN TAHUNAN 2021

 

Tarikh

 

Program/ Aktiviti Utama

 

Kumpulan Sasar &
Bil. Peserta
Tempat Pengerusi/
Perasmi
14-16
Mac
2021

 

Kursus Pedagogi:
Kemahiran Rekreasi dalam
Pendidikan Jasmani

 

15 orang Pensyarah
JPJK
Pulau Aman,
Pulau Pinang
En. Zainol Rashidi bin
Md. Noor/
Ketua Jabatan
23-25
Mac
2021

 

Kursus Pemantapan
Pegawai Kokurikulum –
Aktiviti Tali

 

10 orang Pensyarah
Kokurikulum
Setiawan, Perak En. Yusri bin Yusoff/
Ketua Jabatan
30 Mei –
4 Jun
2021
Kursus Asas Pertahanan
Awam

 

55 Pegawai Kadet Sispa

Tahap 2, IPGKDA

 

PULAPAU,
Baling
En. Musaidi bin
Mustaffa/
Ketua Jabatan

CARTA ORGANISASI

JABATAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN (JPJK)
‘Kecemerlangan Kognitif, Afektif dan Psikomoto bermula di sini’

PENGENALAN

1.0 Pengenalan

Jabatan Pendidkan Jasmani dan Kesihatan (JPJK) ialah jabatan yang bertanggungjawab terhadap Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman amnya dan Timbalan Pengarah khususnya dalam hal yang berkaitan bidang Pendidikan Jasmani dan Kesihatan, iaitu pendidikan jasmani, pendidikan kesihatan, pendidikan kokurikulum dan ekstra kurikulum. Jabatan ini terdiri daripada tiga unit, iaitu Unit Pendidikan Jasmani dan Kesihatan, Unit Kokurikulum dan Unit Ekstra Kurikulum. JPJK mengendalikan kursus berkaitan bidang Pendidikan Jasmani dan Kesihatan serta Kokurikulum untuk Program Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PPISMP), Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dan Program Diploma Pasca Pendidikan (PDPP).

2.0 Fungsi Jabatan

2.1 Memberikan pendidikan yang selaras dengan kurikulum bidang pengajian bagi memastikan kemantapan pelajar dari        aspek kognitif, afektif dan psikomotor.

2.2 UNIT PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN

2.2.1 Melaksanakan kurikulum Program Persediaan Ijazah Sarjana Muda (PPISMP) Pendidikan Rendah dan Program               Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) Pendidikan Rendah
2.2.2 Merancang, memantau dan menilai pelaksanaan pelan strategik Jabatan PJ&PK
2.2.3 Bertindak sebagai ‘Programme Owner’ bagi kursus PJ&PK serta memastikan Pelaksanaan Jaminan Kualiti dan                 Penambahbaikan “Self Review Report” (SRR) Kursus
2.2.4 Bertindak sebagai penggubal Maklumat Kursus (MK) kursus PJ&PK. Memastikan Pencapaian Matlamat dan hala             tuju pelaksanaan Kurikulum - Hasil Pembelajaran Kursus dan Hasil Pembelajaran Topik bagi kursus PJ&PK
2.2.5 Merancang dan melaksanakan agihan kursus dan interaksi serta membimbing, memantau dan menilai                               pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran, soalan dan kerja kursus PJ&PK dan peperiksaan
2.2.6 Membimbing, memantau dan menilai pelaksanaan amalan profesional jabatan PJ&PK. Membimbing, memantau               dan menilai pelaksanaan penyeliaaan kajian tindakan, penulisan ilmiah dan inovasi pelajar
2.2.7 Memastikan kecemerlangan Penyelidikan, Penulisan Ilmiah dan Inovasi unit PJ&PK
2.2.8 Menyelaras aktiviti perancangan, penggubalan, pemurnian, percetakan dan pengedaran bahan sumber pengajaran           dan pembelajaran. Membimbing, memantau dan menilaiPembangunan Profesionalisme Pensyarah
2.2.9 Merancang penyediaan anggaran perbelanjaan tahunan Jabatan PJ&PK. Mengawal selia aset dan sumber                       Jabatan  PJ&PK. Bertanggungjawab memantau dan menyelia prestasi pensyarah dan staf pelaksana di Jabatan               PJ&PK, Merancang, menyelia dan menyelenggara bilik-bilik khas Jabatan PJ&PK

2.3 UNIT KOKURIKULUM

2.3.1 Melaksanakan kurikulum Program Persediaan Ijazah Sarjana Muda (PPISMP) Pendidikan Rendah dan Program               Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) Pendidikan Rendah
2.3.2 Mengendalikan kursus berkaitan kokurikulum permainan, olahraga, unit beruniform, persatuan, pengurusan                       kokurikulum dan Bina Insan Guru
2.3.3 Membimbing pelajar menguasai aspek pengurusan dan kepimpinan untuk membolehkan pelajar merancang,                     mengurus dan melaksanakan semua aktiviti kokurikulum di sekolah
2.3.4 Memupuk sifat kepimpinan dan membina daya pemikiran yang tajam, inovatif, kreatif dan daya tahan pelajar dalam           menghadapi tugas
2.3.5 Melahir dan mengembangkan bakat, potensi dan kepimpinan guru pelatih dalam kegiatan sosial, kebudayaan dan            khidmat masyarakat yang boleh membantu usaha ke arah mencapai matlamat integrasi, perpaduan dan                            masyarakat penyayang
2.3.6 Membentuk sahsiah bersepadu melalui penghayatan nilai-nilai murni, amalan demokratis, berdisiplin, taat, bersikap           positif, toleransi dan patriotisme

2.4 UNIT EKSTRAKURIKULUM

2.4.1 Menyelaras dan menyediakan draf perancangan pelaksanaan program/aktiviti Ekstra Kurikulum,
2.4.2 Membantu Jurulatih.Penasihat Ekstra Kurikulum dalam merancang aktiviti tahunan,
2.4.3 Memberi taklimat dan memantau pelaksanaan program Ekstra Kurikulum,
2.4.4 Mengendalikan mesyuarat perancangan program/aktiviti Ekstra Kurikulum untuk semester berkenaan                                 bersama-sama Ketua Pensyarah Penasihat,
2.4.5 Menguruskan pemilihan program/aktiviti Ekstra Kurikulum pelajar PPISMP
2.4.6 Mengumpul dan mengesahkan laporan aktiviti semester daripada pensyarah penasihat dan
2.4.7 Menguruskan perkara-perkara berkaitan dengan aktiviti Ekstra Kurikulum terutama penglibatan luar pelajar dari                 semasa ke semasa.

PROFIL PENSYARAH

FOTO NAMA/JAWATAN IJAZAH KEPAKARAN
 

Idrus bin Ashaari

Ketua Jabatan

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ijazah Sarjana Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
Ijazah Sarjana Muda Sains Sukan
Sijil Perguruan Asas
 Pendidikan Jasmani
  Zainol Rashidi bin Md.
Noor


Ketua Unit Pendidikan
Jasmani
(Ketua Unit Kanan)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ijazah Sarjana Sains
Pendidikan Jasmani
Ijazah Sarjana Muda
Pendidikan Jasmani
Sijil Perguruan Asas
 Pendidikan Jasmani
  Abdul Satar bin
Hamzah

Ketua Unit
Kokurikulum

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ijazah Sarjana Pendidikan
Sekolah Rendah Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Muzik
Sijil Perguruan Asas
Pengajian Kokurikulum
  Mariani binti Ali

Ketua Unit
Ekstrakurikulum

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Ijazah Sarjana Pengurusan
Pendidikan
Ijazah Sarjana Muda Sastera dengan Pendidikan
Sukan dan Permainan
  Musaidi bin Mustaffa

Setiausaha

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ijazah Sarjana Pendidikan
Ijazah Sarjana Muda  Sastera dengan Pendidikan
Pengurusan Kokurikulum
Unit Beruniform – BSMM dan APM
  Dr. Ismail bin Yaacob

Pensyarah Akademik

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
PhD – Pendidikan Jasmani
Ijazah Sarjana Pengurusan
Pendidikan
Ijazah Sarjana Muda
Pendidikan Jasmani dan
Kesihatan
Diploma Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
Sijil Perguruan Malaysia
Pendidikan Jasmani
Pendidikan Kesihatan
  Hj. Mohd Nashri bin
Yaakub

Pensyarah
Akademik/Kokurikulum

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Ijazah Sarjana Pendidikan
Kurikulum
Ijazah Sarjana Muda   Sastera
Diploma Pendidikan
Pengajian Kokurikulum
UB KRS
  Choong Sook Khim

Pensyarah
Akademik/Kokurikulum

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Ijazah Sarjana Pendidikan
(Psikologi Pendidikan)
Ijazah Sarjana Muda
Pendidikan Jasmani
Pengajian Kokurikulum
  Hj. Zainal Abidin bin
Saad

Pensyarah Akademik

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ijazah Sarjana Pendidikan
Sains
Ijazah Sarjana Muda Sains
(Geografi)
Diploma Pendidikan
Pengajian Kokurikulum
  Hj. Ahmad Fadzil bin
Noor

Pensyarah Akademik

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Ijazah Sarjana Pendidikan
Sains
Ijazah Sarjana Muda Sains
serta Pendidikan (Sains
Sukan)
Diploma Perguruan Khas
PJK
Sijil Perguruan Asas
Sains Sukan
  Yusri bin Yusoff

Pensyarah
Akademik/Kokurikulum

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Ijazah Sarjana Pendidikan
Sains Sukan
Ijazah Sarjana Muda
Pendidikan Jasmani
Sijil Perguruan Asas
Pengajian Kokurikulum
  Noorashikin bin Ismail

Pensyarah Akademik

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Ijazah Sarjana Sains (ICT)
Ijazah Sarjana Muda
(Pendidikan Jasmani)
Diploma Khas (Pendidikan
Jasmani)
 Pengajian
Kokurikulum
Pendidikan Jasmani
  Yusainy bin Azizan

Pensyarah Akademik

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Ijazah Sarjana Sains Sukan
Ijazah Sarjana Muda Sains dengan Pendidikan (Sains Sukan)
Pendidikan Jasmani
  Muhammad Taufiq
Cheng bin Abdullah

Pensyarah Akademik

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Ijazah Sarjana Sains
(Kejurulatihan Sukan)
Ijazah Sarjana Muda
Pendidikan Jasmani
Sijil Perguruan Asas
Pendidikan Jasmani
  Robiah binti Shuib

Pensyarah Akademik

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Ijazah Sarjana Pendidikan
Jasmani
Ijazah Sarjana Muda
Pendidikan Jasmani
Sijil Perguruan Asas
Pendidikan Jasmani
  Mohd Sidek bin
Muhamad

Pensyarah Akademik

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ijazah Sarjana Pentadbiran
Pendidikan
Ijazah Sarjana Muda
Pengajaran Bahasa Melayu
Sijil Asas Perguruan
Pengajian Kokurikulum
  Azizi bin Ismail

Pensyarah
Akademik/Kokurikulum

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Ijazah Sarjana Pendidikan
Sistem Maklumat Geografi
Ijazah Sarjana Muda HSC
Sosiologi
Diploma Pendidikan
Geografi & Sejarah
Unit Beruniform BSMM
Kejurulatihan KOM

 

 

 

 

 

 

Profil