Program Utama Tahun 2021

Carta Organisasi 

1.0 Pengenalan

Jabatan Pengajian Melayu (JPM) ialah jabatan yang menyediakan kursus-kursus yang berkaitan dengan sejarah perkembangan bahasa Melayu, linguistik Melayu, fonetik dan fonologi, morfologi, sintaksis, kesusasteraan, kesantunan masyarakat Malaysia dan kemahiran bahasa Melayu. Jabatan ini terdiri daripada empat unit, iaitu Unit Bahasa dan Komunikasi, Unit Pedagogi, Unit Kesusasteraan dan Kebudayaan, Unit Penyelidikan dan Penerbitan.

Profil Pensyarah JPM