FUNGSI JABATAN 

UNIT PERANCANGAN DAN PENGOPERASIAN DASAR

 • Merancang, menggubal, memantau dan menilai Dasar Pengoperasian Latihan guru pra dan dalam
  perkhidmatan IPGK
 • Membangun, menerajui pelaksanaan dan menilai Perancangan Strategik IPGK

UNIT PENYELIDIKAN DAN INOVASI

 • Merancang, mengurus, melaksana dan mengawal selia semua aktiviti pembudayaan penyelidikan
  dan inovasi IPGK
 • Merancang, menyelaras, mengurus melaksana dan memantau semua keperluan bagi
  meningkatkan kecemerlangan penyelidikan dan inovasi melalui jaringan kolaboratif penyelidikan
  dengan agensi dalam dan luar negara IPGK

 • Merancang, menyelaras dan mengelola kolokium, seminar, persidangan penyelidikan, dan
  menyelaras penulisan (jurnal penyelidikan secara berkala) IPGK
 • Merancang dan mengurus penggunaan hasil penilaian program sebagai sumber data untuk
  membuat keputusan penambahbaikan program profesionalisme keguruan IPGK
   

 

UNIT PERHUBUNGAN LUAR DAN ANTARABANGSA

 • Merancang dan menguruskan program pengantarabangsaan pendidikan antara IPGK dengan
  IPGK yang lain dalam dan luar negara (Joint-Working Group)
 • Merancang dan menyelaras penglibatan IPGK di dalam arena pendidikan Antarabangsa
  diperingkat dua hala/ pelbagai hala

 

Foto Nama Jawatan Kelulusan Kepakaran
  Dr. Hj. Khairu Nuzul @
Mohd Khairul Nuzul bin
Hassan

 Ketua Jabatan

PhD PTVET 

Ijazah Sarjana
Pengurusan Pendidikan 

Ijazah Sarjana Muda
Teknologi dengan
Pendidikan (Kejuruteraan
Mekanikal)

Sijil Perguruan Asas

Kejuruteraan
Mekanikal

 

 

 

 

  Dr. Syed Khalid bin
Syed Idrus

Ketua Unit
Perancangan dan
Pengoperasian
Dasar
(Ketua Unit Kanan)

 

Doktor Falsafah (Penilaian
Program)


Ijazah Sarjana Pendidikan
(Kurikulum dan Pengajaran)


Ijazah Sarjana Muda dengan
Kepujian (Matematik)


Sijil Perguruan Asas (Bahasa Melayu)

Kurikulum dan
Pengajaran


Penilaian Program

Penyelidikan
Kuantitatif

Pendidikan
Matematik


 

 

  Dr. Muhammad
Nidzam bin Yaakob

Ketua Unit
Penyelidikan dan
Inovasi

Doktor Falsafah (Reka
Bentuk & Pembangunan
Kurikulum)

Ijazah Sarjana Pendidikan
(Ekonomi)

Ijazah Sarjana Muda
Ekonomi (Pentadbiran
Awam)

Diploma Pendidikan
(Ekonomi Asas)

 

 

Reka Bentuk dan
Pembangunan
Model/Modul (DDR)

Kurikulum dan
Pengajaran

Kurikulum Masa
Depan

Kajian Masa Depan

Pedagogi &
Psikologi

   Dr. Ang Chai Tin

Ketua Unit Hubungan
Luar dan
Pengantarabangsaan

 Doktor Falsafah (Pendidikan
Khas)

Ijazah Sarjana Sains
(Bimbingan dan Kaunseling)

Ijazah Sarjana Muda
Pendidikan (Pendidikan
Khas)


Reka Bentuk dan
Pembangunan
Pendidikan Khas

Pendidikan
Kesihatan dan
Reproduktif Murid
Masalah
Pembelajaran

Pendidikan Inklusif

Pengujian
Psikometrik

Instrumen
Pentaksiran

  Cik Asniza binti Zakaria

 Setiausaha

Ijazah Sarjana Muda Sastera
(Sejarah/Kesusasteraan
Melayu)

Ijazah Sarjana Pendidikan
Kesusasteraan Melayu

Sijil Perguruan Asas:
(Pengajian Inggeris)

Kesusasteraan
Melayu

  Saifudin Azam Shah bin Ahmad

Penyelaras Inovasi

Ijazah Sarjana Sains
(Pengurusan Pendidikan)

Ijazah Sarjana Muda dengan
Kepujian
(Pengurusan
Perniagaan)

Sijil Perakuan Kepakaran
IPGM- Prasekolah

Sijil Perguruan Asas

Pedagogi &
Psikologi serta Ilmu
Pendidikan

Prasekolah

Pembinaan Modul
Integriti dan
Pembinaan Standard
BPG/KPM

Kolaboratif &
Bimbingan Inovasi
dalam Pendidikan


  Dr. Ahmad Sobri Shuib

Penyelaras
Penyelidikan &
Penerbitan

Doktor Falsafah
(Pembangunan Kurikulum)

Ijazah Sarjana Pendidikan
(Pembangunan Kurikulum)

Ijazah Sarjana Muda
Kesusasteraan (Ilmu
Kemanusiaan)

Sijil Pergurusan Asas
(Bahasa Melayu dan PJK)
Reka Bentuk dan
Pembangunan
Model/Modul (DDR)

Kurikulum dan
Pengajaran

Kurikulum Masa
Depan

Kajian Masa Depan

Pedagogi &
Psikologi